Projekt realizuje:

Aktualności

19 września 2011 r. W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym" Udział w konferencji był bezpłatny. Szczegóły poniżej: Pobierz raport: Swoboda Działalności Gospodarczej w

więcej...

Raport Swoboda Działalności Gospodarczej w Polsce - Najlepsze Praktyki Wykonawcze

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl

O projekcie

Główny cel projektu - wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym – będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. wyznaczenie zakresu monitoringu SDG dla poszczególnych szczebli władz samorządowych i terenowych pionów administracji państwowej;
 2. wytypowanie organizacji do monitorowania SDG (stowarzyszeń i fundacji zajmujących się gospodarką, izb gospodarczych). Przeszkolenie wytypowanych organizacji w zakresie monitoringu SDG;
 3. pilotażowe monitorowanie SDG. Opracowanie metodologii tworzenia regionalnych indeksów wolności gospodarczej;
 4. opracowanie wniosków z wdrożeń. Opis najlepszych praktyk;
 5. upowszechnianie wyników monitorowania i tworzenia regionalnych indeksów wolności gospodarczej, do wykorzystania przez zainteresowane organizacje pozarządowe i władze regionalne.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. Wyznaczenie zakresu monitoringu SDG dla poszczególnych szczebli władz samorządowych. Opracowany zostanie zestaw obszarów prawa, stanowionego przez samorządy jak również zestaw decyzji mających wpływ na swobodę działania firm.
 2. Wytypowanie organizacji regionalnych do monitorowania SDG (stowarzyszeń i fundacji zajmujących się gospodarką, izb gospodarczych).
 3. Pilotażowe monitorowanie SDG. Opracowywanie regionalnych indeksów wolności gospodarczej.
 4. Opracowanie wniosków z wdrożeń. Opis najlepszych praktyk.
 5. Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie sposobów monitorowania SDG.
 6. Upowszechnianie wyników projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki