Projekt realizuje:

Aktualności

19 września 2011 r. W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym" Udział w konferencji był bezpłatny. Szczegóły poniżej: Pobierz raport: Swoboda Działalności Gospodarczej w

więcej...

Raport Swoboda Działalności Gospodarczej w Polsce - Najlepsze Praktyki Wykonawcze

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl

Newsletter - lipiec/sierpień 2010

⇒ Newsletter marzec/kwiecień 2010

Newsletter

Raport pt.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zasady i wytyczne wdrożeniowe" dostępny na stronie www.rmsg.pl !

Przedsiębiorcy by mogli rozwijać swoje firmy, a co za tym idzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju, muszą mieć zapewnione dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Niezwykle istotną rolę odgrywa tutaj prawo, które powinno usuwać wszelkie ograniczenia i utrudnienia, z którymi niejednokrotnie muszą borykać się przedsiębiorcy. Dlatego pierwszym i nadrzędnym celem jest tworzenie takiego prawa, które zapewni przedsiębiorcom swobodę działalności gospodarczej. Większość regulacji w tym zakresie jest domeną władz centralnych. Najważniejszy jednak z punktu widzenia przedsiębiorców jest sam moment wykonania tych regulacji, który dokonuje się już na szczeblach samorządowych oraz na szczeblu funkcjonalnych pionów administracji państwowej w terenie, której uprawnienia są często delegowane na niższe szczeble np. starostwa. Niestety właśnie stosowanie prawa, jak pokazuje liczebność skarg i odwołań, jest ogromnym problemem. Pomóc w jego rozwiązaniu może jedynie skuteczny społeczny nadzór nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym.

Monitorowanie decyzji władz samorządowych w obszarze swobody działalności gospodarczej wymaga jednak znajomości zakresu prawa stanowionego przez samorządy oraz decyzji leżących w ich gestii, wymaga także znajomości zasad prowadzenia takiego monitoringu.

Dlatego Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" opracowała raport pt.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zasady i wytyczne wdrożeniowe.", który zawiera zarówno zestawienie obszarów prawa stanowionego przez samorządy jak również katalog decyzji, do podejmowania których samorządy są upoważnione, a które mają wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Raport jest też doskonałym kompendium dla organizacji pozarządowych chcących monitorować decyzje władz samorządowych w zakresie swobody działalności gospodarczej. Przedstawiono w nim bowiem zasady prowadzenia monitoringu, wraz z zasadami wpływania na decyzje władz, tak aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Bezpłatny raport jest dostępny na stronie www.rmsg.pl oraz na stronie www.iped.pl

Raport powstał w ramach projektu pn. "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem swobody działalności gospodarczej.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie projektu: www.rmsg.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wybrano cztery organizacje współpracujące

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" w ramach projektu: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrała cztery organizacje, które podjęły się monitorowania swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu gmin, powiatów i województw.

Monitoring swobody działalności gospodarczej prowadzą:

  • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  • Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie
  • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie projektu: www.rmsg.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Badanie ankietowe wśród przedsiębiorców z czterech województw

Cztery organizacje współpracujące z Fundacją "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" przeprowadziły wśród przedsiębiorców badanie, dotyczące oceny wpływu działań władz samorządowych wszystkich szczebli na funkcjonowanie biznesu. Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców w czterech województwach: łódzkim, podlaskim, pomorskim oraz śląskim. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co oceniali przedsiębiorcy...

Władze gminne przedsiębiorcy oceniali w 14 zakresach prawa: uchwały budżetowe, strategia rozwoju, zamówienia publiczne, gospodarka przestrzenna/plany zagospodarowania przestrzennego, lokalne podatki i opłaty, dzierżawy nieruchomości i najmy, plany inwestycyjne gminy, procedury obsługi inwestorów, pozwolenia na sprzedaż alkoholu, pomoc publiczna, wspieranie przedsiębiorczości, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, czas oczekiwania na decyzje administracyjne oraz jakość decyzji administracyjnych.

Władze powiatowe przedsiębiorcy oceniali w 6 zakresach prawa: funkcjonowanie programów rynku pracy, prawo budowlane, ochrona konsumentów, kształcenie zawodowe, jakość decyzji administracyjnych oraz czas oczekiwania na decyzje administracyjne.

Władze szczebla wojewódzkiego przedsiębiorcy oceniali w 7 zakresach prawa: strategia rozwoju regionalnego, regionalne programy operacyjne, promowanie inwestycji, wspieranie przedsiębiorczości, pomoc publiczna, jakość decyzji administracyjnych oraz czas oczekiwania na te decyzje.

Szczegółowe wyniki badania przedsiębiorców prezentują cztery raporty kwartalne maj-lipiec 2010. Cztery raporty są pierwszymi z planowanych raportów kwartalnych, kolejne zostaną przygotowane już w październiku 2010 r.

Bezpłatne raporty dostępne będą wkrótce na stronie: www.rmsg.pl.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie projektu: www.rmsg.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej.
Ocena II kwartału 2010.

Pod takim tytułem odbędą się w lipcu br. cztery konferencje prasowe z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, przedsiębiorców oraz mediów. W trakcie każdej z konferencji ogłoszone zostaną wyniki badania przedsiębiorców w danym województwie, dotyczącego oceny wpływu działań władz samorządowych wszystkich szczebli na funkcjonowanie biznesu.

Konferencje odbędą się:

27 lipca 2010 roku o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11;

29 lipca 2010 roku o godz. 12.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15;

30 lipca 2010 roku o godz. 9:00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, przy ulicy Dyrekcyjnej 7;

30 lipca 2010 roku o godz. 11:00, w siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7.

(UWAGA: ZMIANA TERMINU. Śniadanie prasowe w Białymstoku odbędzie się 2 sierpnia br.)

Konferencje są elementem projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie projektu: www.rmsg.pl

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt dla mediów:
Agata Rozalska
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
tel.: 22 630 96 99
e-mail: pr@fairplay.pl
www.iped.pl, www.rmsg.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki